MENU
借りる Thuê 買う Mua 場所から Bản đồ Nhật Bản

JAPAN BOXロゴ

Tiếng Việt 日本語 English 中国語(簡体) 한국 ไทย Tiếng Việt Espagnol Français
Thuê Mua Tìm theo địa chỉ điều kiện Tuyến / ga Cách thuê phòng ở Nhật Bản Thông tin hữu ích Các tổ chức/cá nhân muốn đăng bài
×
Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nhật Thông tin hữu ích để chọn một tài sản

Không cần tiền gửi và tiền chìa khóa! Ưu và nhược điểm của “Zero-Zero Bukken”

HOME > Không cần tiền gửi và tiền chìa khóa! Ưu và nhược điểm của “Zero-Zero Bukken”

Không cần tiền gửi và tiền chìa khóa! Ưu và nhược điểm của “Zero-Zero Bukken”

Khi bn đang tìm mt phòng đthuê Nht Bn, bn có thbt gp thut ng“bukken zero-zero”.

Đây là hình thc hp đng cho thuê giúp gim đáng kchi phí ban đu và nhgánh nng cho ngưi thuê khi dn đến .

Ti đây, bn stìm hiu vcơ chế, thành tích và đim yếu ca bukken không-không” như vy đbn có thyên tâm ký hp đng.

Bukken không-không” là gì?

woman explaining about the contract

Bukken zero-zero” là mt căn phòng có tin đt cc và chìa khóa bng 0 yên khi bn ký hp đng thuê

Nó đưc thành lp bi mt cơ quan bt đng sn ln Tokyo vào năm 1988. Trong nhng năm gn đây, khi sng nhà trng ngày càng tăng do scnh tranh ngày càng gay gt trong ngành cho thuê, thì sng “bukken không-không” cũng tăng lên như mt bin pháp đi phó vi các vtrí tuyn dng.

Mt lý do khác khiến chúng đưc yêu thích là chi phí ban đu thp, giúp nhng ngưi trtui và nhng ngưi lao đng không thưng xuyên đến ddàng.

Trưc đây, chnhng căn phòng gp khó khăn trong vic tìm ngưi thuê mi đưc cho thuê vi cái tên zero-zero bukken”, nhưng nhng năm gn đây, ngay cnhng căn hcó vtrí đp và mi xây cũng đưc qung cáo là “zero-zero bukken”.

Ưu đim ca “zero-zero bukken”

Ưu đim ln nht ca bukken zero-zero” là nó làm gim chi phí di chuyn ban đu.

Ngưi ta nói rng giá thtrưng ca chi phí ban đu đdi chuyn Nht Bn là khong năm tháng tin thuê nhà.

Nếu tin thuê nhà ca bn là 60.000 yên mt tháng, điu đó có nghĩa là bn scn phi trkhong 300.000 yên chi phí ban đu.

Trong trưng hp này, chi phí ban đu slà 120.000 yên cho tin đt cc và tin chìa khóa, và 180.000 yên khác cho hoa hng ca đi lý bt đng sn, thay thế chìa khóa, tin đt cc, phí bo him ha hon và tin thuê trtrưc.

Nếu bn sng trong mt “zero-zero bukken”, không có tin gi hoc tin chính, có nghĩa là bn có thtiết kim gn mt na chi phí ban đu.

Cuc sng mi Nht Bn có thkhá căng thng, vì vy tht tuyt khi biết rng bn có thtiết kim mt stin đây và mua đni tht và thiết b, hoc chi trcho các chi phí khác.

Nhng đim cn lưu ý v“zero-zero bukken”

Căn hs0 rt hp dn, nhưng tt nhiên cũng có mt snhưc đim.

・ tin thuê cao

Theo quan đim ca chnhà, scó ri ro nếu không có tin đt cc và tin chìa khóa.

Điu này là do tin đt cc đưc sdng đtrang tri chi phí sa cha phòng và cũng đtrang tri chi phí trtin thuê nhà mun.

Vì lý do này, giá thuê thưng đưc đt cao hơn so vi hp đng vi tin đt cc và tin chìa khóa.

Ngu nhiên, thc tế là không có tin đt cc không có nghĩa là chi phí sa cha cũng min phí.

Chi phí sa cha phòng phi đưc thanh toán, và trong trưng hp “zero-zero bukken”, nó sđưc thanh toán khi bn chuyn ra ngoài.

Nói cách khác, thi gian thanh toán chthay đi.

Có mt sngưi không biết điu này và nghĩ, “Ti sao tôi phi trthêm tin khi tôi chuyn đi !?” Tuy nhiên, điu quan trng là phi hiu đúng đim này.

・hình pht hy btrong thi gian ngn

Mt s“bukken bng không” có phí pht ngn hn đtrang tri chi phí vsinh.

Khon pht hy btrong thi gian ngn là mt khon pht sphi chu nếu bn quyết đnh chuyn ra ngoài trong thi gian hp đng. Ngay ckhi bn có lý do chính đáng đnghvic, chng hn như chuyn công tác đt ngt hoc có vn đvi hàng xóm, bn scó nghĩa vphi trtin pht nếu đó là mt phn ca hp đng. Đm bo bn hiu rõ các ni dung khi ký hp đng và giao kết hp đng thuê.

Nhng điu cn kim tra ti thi đim hp đng

Nhng đim chúng tôi khuyên bn nên kim tra trong hp đng thuê

・ Thi hn ca hp đng thuê là bao lâu?

・Stin sa cha phòng khi bn chuyn đi có cđnh không?

・Ai strtin dn dp nhà ca?

Nếu ngưi thuê chu trách nhim vchi phí dn dp nhà ca, thì có thcó mt khon phí dn dp quy đnh.

Nhng ngưi phù hp vi bukken không-không”

Mt bukken zero-zero” có rt nhiu li thế nếu bn hiu đúng vhp đng.

Nó đc bit phù hp cho nhng ngưi sau:

・Nhng ngưi cn di chuyn nhưng không có ngân sách đtrcho các khon chi phí ban đu ln.

・Nhng ngưi dđnh trong tài sn trong mt thi gian dài.

・Nhng ngưi không nhà nhiu trong ngày.

・Nhng ngưi có thtuân theo kế hoch tiết kim.

Ngay ckhi bn không có tin khi chuyn ra ngoài, không có vn đgì min là bn có thdtrù chi phí sa cha khi chuyn ra ngoài.

Nếu bn đang đi làm hoc đi hc trong ngày, ít có khnăng gp vn đvi hàng xóm, và nếu bn không chuyn trưng, bn không phi lo lng vcác khon pht hy btrong thi gian ngn.

Nếu nhng tình hung này xy ra tương tnhư trưng hp ca bn, thì vic thuê mt bukken không-không” srt có li cho bn.

TOP